GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - zásady spracúvania osobných údajov

obchodnou spoločnosťou Home Design s.r.o. so sídlom na ul. Javorinka 83, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 47 447 184, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 32956/T (ďalej v texte aj ako „spoločnosť“).

Vážení klienti,
dovoľte nám, aby sme Vás týmto informovali a ubezpečili, že naša spoločnosť chráni a riadne sa stará o bezpečnosť Vašich osobných údajov. Ich spracúvanie v každom jednotlivom prípade podlieha tomu najprísnejšiemu zákonnému režimu a vždy prebieha striktne v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Tento dokument obsahuje detailné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely a ďalšie dôležité informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov a Vašimi právame v tejto oblasti.

Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany alebo nejasností, nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných adresách. Všetko Vám radi vysvetlíme a objasníme.

Za celý tím spoločnosti Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a teším sa na spoluprácu sa Vami!


Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je v zmysle platnej a účinnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov spoločnosť, ktorej sú poskytované osobné údaje dotknutých osôb a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:
Home Design s.r.o., so sídlom na ul. Javorinka 83, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 47 447 184, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 32956/T (ďalej v texte aj ako „prevádzkovateľ“).


Základné pojmy

Základné definície pojmov sú dôležité najmä pre pochopenie problematiky ochrany a spracúvania Vašich osobných údajov a pomôžu Vám lepšie sa zorientovať v terminológii používanej v tomto dokumente.

 • Osobné údaje sú údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä však na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, akým je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmená).
 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
 • Účel spracúvania osobných údajov je dôvod, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje.
 • Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, pre ktorý sú spracúvané osobné údaje. Oprávnený záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby.
 • Príjemca je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 • Treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom.
 • Medzinárodnou organizáciou je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.


Kategórie spracúvaných osobných údajov

V našej spoločnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb našim klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime a pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme a archivujeme len osobné údaje o svojich klientoch, ako aj potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili svoj výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb.

Spracúvame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uzatvorenia zmlúv. Sú to najmä nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia, číslo bankového účtu a peňažného ústavu, obchodné meno a sídlo organizácie, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby, identifikačné číslo spoločnosti, pod ktorým je zapísaná v obchodnom alebo inom registri (IČO), daňové identifikačné (DIČ), ak bolo pridelené, číslo bankového účtu a peňažného ústavu.
 • Kontaktné údaje. Kontaktné údaje vrátane telefónnych čísiel a e-mailových adries.
 • Údaje o poskytovaných službách. Osobné údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, aké služby Vám poskytujeme.
 • Transakčné údaje. Osobné údaje súvisiace s platobnými transakciami za poskytované služby.

Radi by som Vás týmto informovali, že Vaše osobné údaje štandardne neposkytujeme mimo našej spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytujeme mimo našej spoločnosti len v prípade, keď si Vy sami prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi a udelíte nám na túto transakciu Váš výslovný súhlas, ako aj v prípade, keď nám to ukladajú právne predpisy alebo v prípade, že môžeme konať uvedeným spôsobom na základe nášho oprávneného záujmu.


Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje vždy spracúvame na základe niektorého z nasledovných dvoch právnych základov:

 • Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme Váš súhlas.
 • Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme Váš súhlas.


Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých Vy vystupujete v pozícii objednávateľa poskytovaných služieb a naša spoločnosť v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto prípadoch realizované v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a riadne plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich práv a povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je v každom jednotlivom prípade dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.


Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti (oprávnené účely). Oprávneným záujmom našej spoločnosti je informovať Vás o nových službách, ktoré poskytujeme a ich neustále skvalitňovanie. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany.


Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce, a to na štatistické účely. Tieto osobné údaje však štandardne spracúvame v tzv. anonymizovanej podobe.


Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na marketingové účely. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely, v každom jednotlivom prípade od Vás žiadame udelenie Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za týmto účelom.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Takýto súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť vždy dobrovoľný. V zmysle zákona musí byť takýto súhlas poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na vybraný účel alebo viaceré účely.

V zmysle platnej a účinnej legislatívy môžete takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj len čiastočne na adrese spoločnosti: Home Design s.r.o., so sídlom na ul. Javorinka 83, PSČ: 924 01 Galanta, alebo na e-mailovej adrese:info@homedesign.sk

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a/alebo iné účely musí obsahovať nasledovné informácie:

 • presnú identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska a e-mailovej adresy,
 • jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si v budúcnosti neželáte ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové a/alebo iné účely,
 • súhlas môžete odvolať celkovo alebo môžete vo svojej žiadosti špecifikovať konkrétne účely, na ktoré sa príslušné odvolanie vzťahuje.

Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť písomne na vyššie uvedených adresách.


Používanie cookies

Radi by sme Vás touto cestou informovali, že v našej spoločnosti nepoužívame tzv. súbory cookies.


Archivácia osobných údajov

V našej spoločnosti štandardne uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania uzatvorenej zmluvy, a to v takom rozsahu, aby sme Vám boli schopní riadne poskytovať dohodnuté služby a plniť naše zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splnení všetkých zmluvných záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutný čas, najviac však 5 rokov.

Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu, respektíve do času, kým ho Vy sami neodvoláte a následne ešte 5 rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.

Ak ste neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Všetky Vaše osobné údaje, ktoré sme získali, vždy uchovávame len v nevyhnutnom rozsahu na splnenie konkrétneho účelu.


Zdroje získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame najmä z nasledovných zdrojov:

 • Vaším dobrovoľným udelením pri uzatváraní zmluvy a/alebo počas jej trvania,
 • Vaším dobrovoľným udelením v prípade, kedy s nami komunikujete telefonicky, prostredníctvom poštovej služby alebo elektronicky,
 • Vaším dobrovoľným udelením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové a/alebo iné účely,
 • prijatím od iných subjektov, ktorým ste Vy sami udelili súhlas so spracovaním osobných údajov za zachovania príslušných zákonných postupov.


Osoby s prístupom k osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup len prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, a to na základe uzatvorenej písomnej zmluvy medzi týmito zmluvnými stranami, ako aj naši zamestnanci (ďalej aj ako „oprávnené subjekty“). Všetky oprávnené subjekty riadne chránia a starajú sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a pri ich spracúvaní vždy postupujú podľa pokynov udelených prevádzkovateľom a v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Všetky oprávnené subjekty zachovávajú pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinnosť mlčanlivosti. Na základe zákona môžeme v určitých situáciách poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám, napríklad orgánom činným v trestnom konaní.


Profilovanie / automatizované spracúvanie osobných údajov

Radi by sme Vás touto cestou informovali o tom, že v našej spoločnosti nepoužívame tzv. profilovanie alebo automatické spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.


Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov pred akýmkoľvek ich zneužitím je najvyššou prioritou našej spoločnosti a naším bežným štandardom. Platné a účinné pravidlá ochrany osobných údajov prinášajú aj nové a rozšírené práva pre dotknuté osoby. Radi by sme Vás týmto informovali, že v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte v zmysle platnej a účinnej legislatívy nasledovné práva:

 • právo na informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané alebo nie,
 • právo na prístup k informáciám o vybraných účeloch spracúvania osobných údajov,
 • právo na prístup k informáciám o zvolených kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • právo na informácie o dobe uchovávania spracúvaných osobných údajov,
 • právo byť poučení o Vašich právach,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • právo na informácie o zdrojoch získavania osobných údajov,
 • právo na informácie o tom, či v našej spoločnosti dochádza k tzv. profilovaniu,
 • právo na informácie a záruky pri prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií,
 • právo na poskytovanie vyhotovených kópií spracúvaných údajov,
 • právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz (tzv. právo byť zabudnutý). Toto právo Vám na základe zákona umožňuje požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Každá takáto žiadosť je posudzovaná individuálne a s ohľadom na splnenie všetkých zákonných podmienok. V každom jednotlivom prípade zároveň posudzujeme jej súlad s oprávnenými záujmami spoločnosti,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov na tie najnutnejšie zákonné dôvody,
 • právo na prenosnosť osobných údajov v zodpovedajúcom formáte, a to v prípade, že nám v tom nebránia žiadne zákonné dôvody alebo iné neprimerané prekážky,
 • právo namietať automatizované a individuálne rozhodovanie,
 • právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na ul. Hraničná 12, PSČ: 820 07, Bratislava, telefón: +421/3231 3220 alebo na priloženom internetovom linku: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, ktorý plní úlohu dozorného orgánu v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov môžete uplatniť na nasledovnej e-mailovej adrese: info@homedesign.sk alebo písomným zaslaním na sídlo spoločnosti:
Home Design s.r.o., so sídlom na ul. Javorinka 83, PSČ: 924 01 Galanta


Lehota na vybavenie a poplatky

Všetky Vaše oznámenia, dopyty, podnety a sťažnosti (ďalej v texte aj ako „podnety“) preveríme bezplatne. V prípade, kedy by sa tieto podnety ukázali ako neodôvodnené, neprimerané alebo by sa pravidelne či nepravidelne opakovali, si spoločnosť týmto vyhradzuje právo na účtovanie poplatku zodpovedajúcemu náročnosti príslušného administratívneho a spracovateľského úkonu. Vašimi podmetmi sa budeme zaoberať vždy v čo najkratšom čase a odpovede Vám poskytneme najneskôr v lehote jedného mesiaca (1) odo dňa doručenia Vášho podnetu. V prípade náročnejších operácií sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace. O nutnosti predĺžiť lehotu Vás budeme vždy informovať.

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • Charta základných práv Európskej únie,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ústava Slovenskej republiky,


Tento dokument bol vyhotovený ku dňu 1. mája 2020 a bude pravidelne aktualizovaný v závislosti na zmene príslušných okolností, platnej a účinnej legislatívy.Návrat späť

hidden

© 2024 Home Design Creative Studio. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov